உன் வாக்கு ஒன்றே மாறுதல்

வந்தாரை வாழவைத்து நீமட்டும் வீழ்ந்தாய் – நம்
தாய்மண்ணின் தமையர்தமை தரக்குறைவு செய்தாய்

செய்ததெல்லாம் தவறென்று இன்றாவது உணர்வாய் – வீண்
சாதிமத பேதம் விட்டு ஓரினமாய் இணைவாய்

இணைந்த பின்பு இத்தரணியில் எதிரியேது உனக்கு – இனி
பணிந்து நிற்கும் ஏழுலகும் தமிழர்தம் வாளுக்கு

வாளெடுத்து வீழ்ந்ததில்லை என்றும் நம்மினமே – பெரும்
தோளெடுத்து பொங்கியெழு பகைவர் அஞ்சிடவே

அஞ்சுவதால் நாமடைந்த நன்மையேதும் இலையே – கண்
துஞ்ச மறு தாய்நிலத்தின் விடுதலையைப் பெறவே

பெற்ற மண்ணைப் பறிக்க வந்த பகைவரைக் கருவறுப்போம் – நம்
உற்றவரைத் தொட்டவனைக் கொடுவேல் கொண்டு களைவோம்

களை இரண்டே தமிழருக்கு ஒன்றதில் திராவிடமே   – நம்
குலமழித்த ஆரியமும் அதன் பெரும் கூட்டணியே

கூட்டணியாய் கூடிநிற்போம் நாம் தமிழரென்றே – பகை
எட்டிநிற்கும் வேட்டையாடும் வேங்கை நமைக்கண்டே

நமை மீட்டெடுக்க நமக்கிருக்கும் நல்வாய்ப்பு தேர்தல் – இன்று
படையெடுத்துக் கிளம்பிடு உன் வாக்கு ஒன்றே மாறுதல்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

அண்மைக்கால வலைப்பதிவுகள்
தொடர்புடைய வலைப்பதிவுகள்